Algemene Voorwaarden Online Yoga Studio Simply Yoga

Artikel 1 – Definities

Content: Het geheel aan informatie en materiaal dat door de Online Yoga Studio Simply Yoga via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.

Dienst: Online Yoga Studio Simply Yoga, het aangeboden online materiaal en producten (video’s, curssussen, livestream lessen) die klanten kunnen aanschaffen.

Intellectueel eigendom: Alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.

Klant: De natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling die producten van de Online Yoga Studio Simply Yoga aanschaft.

Online Yoga Studio Simply Yoga: De Online Yoga Studio van Simply Yoga – Iyengar Yoga STudio Ede-Wageningen.

Website: De Website van de Online Yoga Studio Simply Yoga als onderdeel van simply-yoga.nl

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

1. De Klant krijgt toegang tot de dienst door deze aan te schaffen via de webwinkel van de Online Yoga Studio Simply Yoga. De Klant heeft na aankoop direct toegang tot de Dienst.

2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de levering van de digitale dienst.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de aangeschafte digitale producten, waarop de Klant zelfstandig de producten kan gebruiken.

2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Online Yoga Studio Simply Yoga aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst te downloaden en er van gebruik te maken voor persoonlijke oefen- en studiedoeleinden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

1. Online Yoga Studio Simply Yoga geeft geen garantie dat de Website met webwinkel en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. De Online Yoga Studio Simply Yoga is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

3. Online Yoga Studio Simply Yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

Voor het gebruik van de Dienst is de Klant eenmalige vergoedingen verschuldigd op basis van de door Online Yoga Studio Simply Yoga vastgestelde tarieven per dienst. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Aangeschafte en betaalde diensten kunnen niet worden geretourneerd. Er vindt in geen enkel geval restitutie van vergoedingen plaats.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

De Klant geeft Online Yoga Studio Simply Yoga volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van de aangeschafte Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

1. Het intellectueel eigendom berust bij Online Yoga Studio Simply Yoga.

2. Voor zover niet expliciet toegestaan mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Yoga Studio Simply Yoga:
a. (onderdelen van) de Dienst op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;
b. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectueel eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Online Yoga Studio Simply Yoga is niet aansprakelijk voor schade of letsel tijdens het gebruik van de Dienst. Gebruik maken van de Dienst is geheel op eigen risico van de klant.

Artikel 9 – Duur

1. De Dienst, is na aanschaf binnen drie dagen te downloaden. Na deze download termijn vervalt de mogelijkheid tot downloaden. In geval van download is de dienst beschikbaar voor onbepaalde tijd en onbeperkt eigen gebruik.

2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Online Yoga Studio Simply Yoga ten dienste staan, is Online Yoga Studio Simply Yoga te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
b. Online Yoga Studio Simply Yoga  van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Online Yoga Studio Simply Yoga of derden kunnen toebrengen.

Artikel 10 – Forum en toepasselijk recht

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Online Yoga Studio Simply Yoga en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.

Artikel 11 – Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de online lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de Klant geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.